POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un drept fundamental pentru noi, prin urmare vom dedica toate resursele şi eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecţia datelor” sau “GDPR”), precum şi cu orice altă legislaţie aplicabilă pe teritoriul României.

Dat fiind că unul dintre principiile esenţiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparenţa, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm şi protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interactionati cu noi în legătură cu produsele şi serviciile noastre, inclusiv prin site-ul noastru.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

1. Dacă sunteți client al site-ului, cosmopoli.space va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul cosmopoli.space, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a plasa o comandă pe site-ul nostru, dvs veţi utiliza o adresă de e-mail, cosmopoli.space va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, cosmopoli.space va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / recenzii/ reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:

a) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau

b) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al cosmopoli.space.

Site-ul nostru nu foloseşte modele cookie.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

1. Dacă sunteți client al site-ului, cosmopoli.space prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și cosmopoli.space, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și cosmopoli.space, definit în cuprinsul Termenilor și condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și cosmopoli.space.

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă cosmopoli.space în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea cosmopoli.space de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, cosmopoli.space prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al cosmopoli.space de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

Ca principiu, cosmopoli.space va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina cosmopoli.space (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, cosmopoli.space va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de cosmopoli.space pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, cosmopoli.space poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină cosmopoli.space în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea site-ului;

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Cosmopoli.space efectuează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de cosmopoli.space. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către cosmopoli.space, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

În cadrul cosmopoli.space,  doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului cosmopoli.space au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de cosmopoli.space, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla sub controlul nostru.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Site-ul este administrat si găzduit de servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Datele cu caracter personal furnizate către cosmopoli.space pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

• o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;

• o certificare „scut de confidențialitate”;

• reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;

• un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau

• clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către cosmopoli.space, conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea cosmopoli.space cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către cosmopoli.space a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, cosmopoli.space să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către cosmopoli.space către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al cosmopoli.space sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care cosmopoli.space poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: cosmopoli.gdpr@gmail.com

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS).

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

CONFIDENțIALITATEA DATELOR MINORILOR

Site-ul nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat cosmopoli.space, la adresa de e-mail cosmopoli.gdpr@gmail.com. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal prin intermediul site-ului, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

FIȘIERELE DE TIP COOKIES

Această pagină de internet nu folosește fișiere de tip cookie.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către Site sau dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail cosmopoli.gdpr@gmail.com.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat) atunci când ne contactați.

2024 Cosmopoli